اموزش مقدماتی HTML - قالب بندی متن

برچسب های قالب بندی متن برچسب هاتوضیحات<b> متن را برجسته معرفی می کند <big> متن را بزرگ معرفی می کند <em> متن را مورب معرفی می کند <i> متن را مورب معرفی می کند <small> متن را کوچک معرفی می کند <strong> متن را برجسته معرفی می کند <sub> متن را زیرنویس دار معرفی می کند <sup> متن را بالانویس دار معرفی می کند <ins> قطعه متنی را که در متن اصلی جا داده شده معرفی می کند <del> قطعه متنی را که از متن اصلی حذف شده نشان می دهد <s> توصیه نمی گردد. به جای آن از <del> استفاده کنید. <strike> توصیه نمی گردد. به جای آن از <del> استفاده کنید. <u> توصیه نمی گردد.به جای آن از خواص Style استفاده کنید برچسب های خروجی کامپیوتر برچسب هاتوضیحات<code> متن کد کامپیوتری را معرفی می کند <kbd> متن صفحه کلید را معرفی می کند <samp> متن نمونه مثال های کامپیوتری را معرفی می کند <tt> متن را بصورت ماشین نویس معرفی می کند <var> یک مقدار را معرفی می کند <pre> متن از پیش قالب بندی شده را معرفی می کند <listing> توصیه نمی گردد. به جای آن از <pre> استفاده کنید <plaintext> توصیه نمی گردد. به جای آن از <pre> استفاده کنید <xmp> توصیه نمی گردد. به جای آن از <pre> استفاده کنید برچسب های نقل قول ، کتیشن و توضیحات برچسب هاتوضیحات<abbr> یک کلمه مخفف را معرفی می کند <acronym> یک سرنام را معرفی می کند <address> یک عنصر آدرس را معرفی می کند <bdo> جهت متن را معرفی می کند <blockquote> یک کتیشن بلند را معرفی می کند <q> یک کتیشن کوتاه را معرفی می کند <cite> نقل قول را معرفی می کند <dfn> یک عبارت توضیحی را معرفی می کند

منبع : Html.ir

/ 1 نظر / 32 بازدید