# آنتی_ویروس

ویروس های چند چهره

اصولاًازهماناولینسال‌هایپیدایشبدافزارهادرعلومرایانه‌ای،جنگبزرگیبیندوجامعهمختلفیعنیویروسنویسانوسازندگانضدویروس‌هاشکلگرفت. بطورکلیمی‌توانگفتجامعهویروس‌هاهمیشهازرقیبدیرنه‌شان (یعنیضدویروس‌ها) یکگامجلوتربودهاست. بایکنگاهبهتاریخچهشکل‌گیریاولینویروسیعنیویروسCreeperدرسال 1970 ومقایسهآنبااولینضدویروسرسمییعنی Bernt Fixدرسال 1987 می‌تواندریافتکهازهمانسال‌هایاولیه،ویروس‌هاپیشتازاینمبارزهبودند. اینجنگازکجاشروعشد؟مدل‌هایاولیهویروس‌هااکثراًبسیارسادهوابتداییبودند،بههمیندلیلسازندگانضدویروس‌هافقطکافیبودیکنمونهآلودهراپیداکردهوباشناساییساختارکدیآنها،شناسه‌ای (یاهمانپادویروسی) برایشانتهیهمی‌کرند. درآن‌زمان‌هاکهشبکه‌هابسیارمحدودبودندوبهنوعیمرسوم‌ترینابزاربرایجابجاییاطلاعات،فلاپیدیسک‌هابهحسابمی‌آمدند،سرعتتکثیروانتشارویروس‌هابسیارکمومحدودبود. بههمیندلیلضدویروس‌هامی‌توانستندتسلطخوبیبروضعیتداشتهباشند. امااینشرایطباورودوهمه‌گیرشدناینترنتبطورکلیدگرگونشد. زیرامیلیون‌هاکاربرازسراسردنیابدون هیچگونهمحدودیتخاصی،بطورمداومدرحالتبادلاطلاعاتبودند. ازاینروبستریمناسببرایانتشارویروس‌هابوجودآمدوفصلجدیدوپرالتهابیازمبارزهضدویروس‌هاوویروس‌هاآغازشد. بههمیندلیلشرکت‌هایامنیتیکارخودراباجذبنیروهایمتخصصبیشتروتاسیسدفاترگوناگوندرسراسرجهان،گسترشدادند. اکنونکهدامنهفعالیتویروس‌هازیادترشدهبود،کاربرانبیشترینیازمندنرم‌افزارهایامنیتیبودند. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید